Thiết Bị NDT giá TỐT NHẤT Việt Nam

Thiết Bị NDT giá TỐT NHẤT Việt Nam

UT PROBES AND UT CABLES

  • Giá bán: Liên hệ
SKU: N/A
Tình Trạng: Còn hàng

Danh sách chi tiết vui lòng liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm

  • Bình luận

1.Vertical Wavle Probes
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
2P10N 2 10 0.39 8 0.3 LEMO00 P-701-0001
4P10N 4 10 0.39 17 0.7 LEMO00 P-701-0002
2.5P10N-S 2.5 10 0.39 11 0.4 BNC on side P-701-0003
2.5P10N-T 2.5 10 0.39 11 0.4 BNC on top P-701-0004
5P10N-S 5 10 0.39 21 0.8 BNC on side P-701-0005
5P10N-T 5 10 0.39 21 0.8 BNC on top P-701-0006
10P10N-S 10 10 0.39 42 1.7 BNC on side P-701-0007
10P10N-T 10 10 0.39 42 1.7 BNC on top P-701-0008
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
2P14N 2 14 0.55 17 0.7 LEMO00 P-702-0001
4P14N 4 14 0.55 33 1.3 LEMO00 P-702-0002
2.5P14N-S 2.5 14 0.55 21 0.8 BNC on side P-702-0003
2.5P14N-T 2.5 14 0.55 21 0.8 BNC on top P-702-0003
5P14N-S 5 14 0.55 41 1.6 BNC on side P-702-0004
5P14N-T 5 14 0.55 41 1.6 BNC on top P-702-0004
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
1P20N 1 20 0.79 17 0.7 LEMO00 P-703-0001
2P20N 2 20 0.79 34 1.3 LEMO00 P-703-0002
4P20N 4 20 0.79 68 2.7 LEMO00 P-703-0003
2.5P20N-S 2.5 20 0.79 42 1.7 BNC on side P-703-0004
2.5P20N-T 2.5 20 0.79 42 1.7 BNC on top P-703-0004
5P20N-S 5 20 0.79 85 3.3 BNC on side P-703-0005
5P20N-T 5 20 0.79 85 3.3 BNC on top P-703-0005
2.TR-straight beam probes
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
2P11FG8 2 φ11/2 0.43 8 0.3   P-704-0001
2P12FG10 2 φ12/2 0.47 10 0.4   P-704-0002
4P3.5×10FG10 4 3.5×10 .14×.39 10 0.4   P-704-0003
4P3.5×10FG18 4 3.5×10 .14×.39 18 0.7   P-704-0004
5P10FG10 5 φ10/2 0.39 10 0.4   P-704-0005
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
2.5P20FG10 2.5 φ20/2 0.79 10 0.4   P-705-0001
2.5P20FG15 2.5 φ20/2 0.79 15 0.6   P-705-0002
2.5P20FG20 2.5 φ20/2 0.79 20 0.8   P-705-0003
2.5P20FG30 2.5 φ20/2 0.79 30 1.2   P-705-0004
5P20FG10 5 φ20/2 0.79 10 0.4   P-705-0005
5P20FG15 5 φ20/2 0.79 15 0.6   P-705-0006
5P20FG20 5 φ20/2 0.79 20 0.8   P-705-0007
5P20FG30 5 φ20/2 0.79 30 1.2   P-705-0008
3. Transverse Wave Angle Beam Probes
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
5P6×6A70     5     6×6 .24×.24 70° 19 0.7 P-706-0001
5P6×6K2.5 5 6×6 .24×.24 68.2°(K2.5) 19 0.7 P-706-0002
5P6×6K3 5 6×6 .24×.24 71.6°(K3.0) 19 0.7 P-706-0003
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
2P8×9A45 2 8×9 .31×.35 45° 15 0.6 P-707-0001
2P8×9A60 2 8×9 .31×.35 60° 15 0.6 P-707-0002
2P8×9A70 2 8×9 .31×.35 70° 15 0.6 P-707-0003
4P8×9A45 4 8×9 .31×.35 45° 30 1.2 P-707-0004
4P8×9A60 4 8×9 .31×.35 60° 30 1.2 P-707-0005
4P8×9A70 4 8×9 .31×.35 70° 30 1.2 P-707-0006
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
2P14×14A45 2 14×14 .55×.55 45° 39 1.5 P-708-0001
2P14×14A60 2 14×14 .55×.55 60° 39 1.5 P-708-0002
2P14×14A70 2 14×14 .55×.55 70° 39 1.5 P-708-0003
5P14×14A45 5 14×14 .55×.55 45° 98 3.8 P-708-0004
5P14×14A60 5 14×14 .55×.55 60° 98 3.8 P-708-0005
5P14×14A70 5 14×14 .55×.55 70° 98 3.8 P-708-0006
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
1P20×22A45 1 20×22 .79×.87 45° 45 1.8 P-709-0001
1P20×22A60 1 20×22 .79×.87 60° 45 1.8 P-709-0002
1P20×22A70 1 20×22 .79×.87 70° 45 1.8 P-709-0003
2P20×22A45 2 20×22 .79×.87 45° 92 3.6 P-709-0004
2P20×22A60 2 20×22 .79×.87 60° 92 3.6 P-709-0005
2P20×22A70 2 20×22 .79×.87 70° 92 3.6 P-709-0006
4P20×22A45 4 20×22 .79×.87 45° 184 7.2 P-709-0007
4P20×22A60 4 20×22 .79×.87 60° 184 7.2 P-709-0008
4P20×22A70 4 20×22 .79×.87 70° 184 7.2 P-709-0009
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
2.5P13×13K1 2.5 13×13 .51×.51 45°(K1) 44 1.7 P-710-0001
2.5P13×13K1.5 2.5 13×13 .51×.51 56.3°(K1.5) 44 1.7 P-710-0002
2.5P13×13K2 2.5 13×13 .51×.51 63.4°(K2) 44 1.7 P-710-0003
2.5P13×13K2.5 2.5 13×13 .51×.51 68.2°(K2.5) 44 1.7 P-710-0004
2.5P13×13K3 2.5 13×13 .51×.51 71.6°(K3) 44 1.7 P-710-0005
5P13×13K1 5 13×13 .51×.51 45°(K1) 88 3.5 P-710-0006
5P13×13K1.5 5 13×13 .51×.51 56.3°(K1.5) 88 3.5 P-710-0007
5P13×13K2 5 13×13 .51×.51 63.4°(K2) 88 3.5 P-710-0008
5P13×13K2.5 5 13×13 .51×.51 68.2°(K2.5) 88 3.5 P-710-0009
5P13×13K3 5 13×13 .51×.51 71.6°(K3) 88 3.5 P-710-0010
2.5P10×16K1 2.5 10×16 .39×.63 45°(K1) 42 1.7 P-710-0011
2.5P10×16K1.5 2.5 10×16 .39×.63 56.3°(K1.5) 42 1.7 P-710-0012
2.5P10×16K2 2.5 10×16 .39×.63 63.4°(K2) 42 1.7 P-710-0013
2.5P10×16K2.5 2.5 10×16 .39×.63 68.2°(K2.5) 42 1.7 P-710-0014
2.5P10×16K3 2.5 10×16 .39×.63 71.6°(K3) 42 1.7 P-710-0015
5P10×16K1 5 10×16 .39×.63 45°(K1) 84 3.3 P-710-0016
5P10×16K1.5 5 10×16 .39×.63 56.3°(K1.5) 84 3.3 P-710-0017
5P10×16K2 5 10×16 .39×.63 63.4°(K2) 84 3.3 P-710-0018
5P10×16K2.5 5 10×16 .39×.63 68.2°(K2.5) 84 3.3 P-710-0019
5P10×16K3 5 10×16 .39×.63 71.6°(K3) 84 3.3 P-710-0020
Model Frequency Element Size Beam Angle Near Field Length Order Code
MHz mm in Steel mm in
 
2.5P9×9K1 2.5 9×9 .35×.35 45°(K1) 21 0.8 P-711-0001
2.5P9×9K1.5 2.5 9×9 .35×.35 56.3°(K1.5) 21 0.8 P-711-0002
2.5P9×9K2 2.5 9×9 .35×.35 63.4°(K2) 21 0.8 P-711-0003
2.5P9×9K2.5 2.5 9×9 .35×.35 68.2°(K2.5) 21 0.8 P-711-0004
2.5P9×9K3 2.5 9×9 .35×.35 71.6°(K3) 21 0.8 P-711-0005
5P9×9K1 5 9×9 .35×.35 45°(K1) 42 1.7 P-711-0006
5P9×9K1.5 5 9×9 .35×.35 56.3°(K1.5) 42 1.7 P-711-0007
5P9×9K2 5 9×9 .35×.35 63.4°(K2) 42 1.7 P-711-0008
5P9×9K2.5 5 9×9 .35×.35 68.2°(K2.5) 42 1.7 P-711-0009
5P9×9K3 5 9×9 .35×.35 71.6°(K3) 42 1.7 P-711-0010
2.5P8×12K1 2.5 8×12 .31×.47 45°(K1) 25 1 P-711-0011
2.5P8×12K1.5 2.5 8×12 .31×.47 56.3°(K1.5) 25 1 P-711-0012
2.5P8×12K2 2.5 8×12 .31×.47 63.4°(K2) 25 1 P-711-0013
2.5P8×12K2.5 2.5 8×12 .31×.47 68.2°(K2.5) 25 1 P-711-0014
2.5P8×12K3 2.5 8×12 .31×.47 71.6°(K3) 25 1 P-711-0015
5P8×12K1 5 8×12 .31×.47 45°(K1) 50 2 P-711-0016
5P8×12K1.5 5 8×12 .31×.47 56.3°(K1.5) 50 2 P-711-0017
5P8×12K2 5 8×12 .31×.47 63.4°(K2) 50 2 P-711-0018
5P8×12K2.5 5 8×12 .31×.47 68.2°(K2.5) 50 2 P-711-0019
5P8×12K3 5 8×12 .31×.47 71.6°(K3) 50 2 P-711-0020
UT  Probes Cables
 
Reference Pics Length  (m) Connector Type Order Code
 
2.0 Single LEMO-00 to LEMO-00 C-101-0001
2.0 Single LEMO-00 to LEMO-1  C-101-0002
2.0 Single LEMO-00 to Microdot  C-101-0003
2.0 Single LEMO-00 to BNC C-101-0004
2.0 Single LEMO-1 to LEMO-1  C-101-0005
2.0 Single LEMO-1 to Microdot C-101-0006
2.0 Single LEMO-1 to BNC C-101-0007
2.0 Single BNC to Microdot C-101-0008
2.0 Single BNC to BNC C-101-0009
2.0 Single LEMO-1 to Subvis  C-101-0010
2.0 Single LEMO-00 to Subvis  C-101-0011
2.0 Single BNC to Subvis  C-101-0012
 
 
2.0 Dual LEMO-00 to LEMO-00  C-111-0001
  2.0 Dual LEMO-00 to Mini-LEMO  C-111-0002
  2.0 Dual LEMO-00 to LEMO-1  C-111-0003
  2.0 Dual LEMO-00 to Microdot  C-111-0004
 
2.0 Dual LEMO-00 to BNC  C-111-0005
  2.0 Dual LEMO-1 to Microdot  C-111-0006
  2.0 Dual BNC to Microdot  C-111-0007
  2.0 Dual LEMO-00 to Mini-LEMO (Armored) C-111-0008
  2.0 Dual LEMO-00 to LEMO-00 (Armored) C-111-0009
  2.0 Dual LEMO-00 to Microdot (Armored) C-111-0010
 
 
 
2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to LEMO-00 (Dual Plug) C-121-0001
  2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to 2×LEMO-00 C-121-0002
  2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to 2×Mini-LEMO C-121-0003
  2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to 2×LEMO-1 C-121-0004
  2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to 2×Microdot C-121-0005
  2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to 2×BNC C-121-0006
  2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to 2×Mini-LEMO (Armored) C-121-0007
  2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to 2×LEMO-00 (Armored) C-121-0008
  2.0 LEMO-00 (Dual Plug) to 2×Microdot (Armored) C-121-0009
 
               
               
               

Sản phẩm liên quan

TOP